Žinių vertinimas

Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, baigiamosios klasės mokinių pasiekimai, atsižvelgus į išsilavinimo standartus, įvertinami mokinių pasiekimų aprašais.
Pagrindinio ugdymo programos mokinių pasiekimams įvertinti taikoma, 10 balų vertinimo sistema.
Mokinių pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai mokytojų tarybos sprendimu vertinami 10 balų vertinimo sistemos pažymiais ar įrašu “įskaityta“ arba “neįskaityta“.
Dalyko modulio mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į dalyko įvertinimą.
Pažymiais nevertinami etikos, tikybos, žmogaus saugos, dailės, muzikos, choreografijos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybos lankančių mokinių pasiekimai, įrašoma “įskaityta“ arba “neįskaityta“.

Mokinių ugdymosi pasiekimų vertinimo tvarka