Priėmimas

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Mokinių priėmimo savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą tvarka ir savivaldybės tarybos bendrojo lavinimo mokykloms priskirtomis teritorijomis.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu jeigu vaikas yra pakankamai subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Tėvai, norintys leisti vaiką į mokyklą anksčiau nei jam tais metais sueis 7 metai, privalo mokyklai pateikti vaiko brandumą patvirtinančią rekomendaciją. Vaiko brandumą tokiom ugdymui nustato Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai.

Pageidaujant mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikiamas prašymas ir medicininė pažyma, pageidaujant mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prašymas ir dokumentas apie mokymosi pasiekimas ar įgytą išsilavinimą.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų ( globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

Priėmimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir įrašymu į abėcėlinę knygą bei rašytine sutartimi.