Savivalda

Mokyklos taryba

Aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Į mokyklos tarybą renkami po vieną iš mokytojų, tėvų ir mokinių atstovą.

Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus atstovai:
– Daiva Vadapalienė
– Tomas Vaičius
– Gabija Grincevičiūtė

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, , socialinis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas.

Mokinių taryba

Atstovauja mokinių interesams, skatina demokratiškumo ugdymą mokykloje.
Pirmininkas – Gabija Grincevičiūtė
Mokytoja atsakinga už Mokinių tarybos veiklą Laimutė Skoblickaitė