Misija ir vizija

VIZIJA

 Tai mokykla, siekianti mokymosi sėkmės, savo veiklą grindžianti bendruomenės susitarimu ir mokymusi.

MISIJA

Teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą saugioje, draugiškoje aplinkoje, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padedant kiekvienam mokiniui pasiekti individualios pažangos, ugdant bendražmogiškąsias vertybes.

 FILOSOFIJA

„Visi ką nors gali, niekas negali visko“ (Carl Schanberg)

 

2016 metų prioritetinės mokyklų veiklos sritys:

 1. Ugdymo, mokymosi ir pasiekimų kokybė.
 2. Saugi ir draugiška aplinka.
 3. Bendruomeniškumas ir partnerystė.

Tikslai ir uždaviniai:

I. Užtikrinti ugdymo kokybę atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.

 1. Siekti kiekvieno mokinio sėkmės pamokoje.
 2. Stiprinti mokinių motyvaciją, asmeninės pažangos įsivertinimą.
 3. Tęsti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

II. Stiprinti saugią ir draugišką mokyklų aplinką.

 1. Puoselėti bendruomenės vertybių sistemą.
 2. Gerinti mokyklų estetinį vaizdą.
 3. Užtikrinti saugią mokyklų aplinką.

III. Plėsti bendruomeniškumą ir partnerystę, grindžiamą pažinimu, komunikacija ir dalyvavimo procesu.

 1. Tęsti tradicijas, skatinančias bendruomeniškumą.
 2. Kurti pozityvų mokyklos įvaizdį.
 3. Gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais.

Daugiau informacijos – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos plane.